OFERTA

Oferta firmy ART-P Inżynieria skierowana jest do Inwestorów, Zarządców, Administratorów Wspólnot Mieszkaniowych oraz wszystkich, którzy potrzebują wsparcia na każdym etapie procesu budowlanego.
Wszelkie usługi wyceniane są indywidualnie

Art-P Inżynieria [profil: NADZORY]

KIEROWNIK BUDOWY
Zatrudnienie kierownika budowy jest wymagane przy realizacji projektów, na które wydano pozwolenie na budowę. Z mocy Prawa Budowlanego jest on zobligowany do zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących zgodności budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy zapobiega samowoli budowlanej, niedopuszczalnym odstępstwom od projektu, a także zapewnia prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych ze zmianami w projekcie, geodezyjnym wytyczeniem obiektu, odbiorami i sporządzaniem dokumentacji powykonawczej. Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania.
INSPEKTOR NADZORU
Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Na życzenie inwestora, inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami. Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 25) inspektor nadzoru jest zobowiązany do działań zmierzających do zabezpieczenia interesów inwestora na budowie.

Art-P Inżynieria [profil: KLINIKA BUDYNKU]

PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy, hala magazynowa lub produkcyjna - to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym. Prawo budowlane określa obowiązek należytego utrzymania obiektu budowlanego (art. 61). W celu oceny stanu technicznego przeprowadza się kontrole okresowe raz na rok, raz na 5 lat, dwa razy w roku, każdorazowo po uszkodzeniu obiektu budowlanego, raz na 2 i raz na 4 lata (kotły) (Art.62)
ORZECZENIA I OPINIE TECHNICZNE
Opinię techniczną wykonuje się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości wykonanych robót budowlanych. Kiedy powstają rozbieżności w ocenie zrealizowanych elementów budynku, które nie mogą być usunięte przez zainteresowane strony powstaje konieczność odwołania się do niezależnego eksperta. W takiej sytuacji opinia techniczna zawiera opis wykonanego elementu i weryfikację zgodności z polskimi normami, instrukcjami technicznymi lub innymi dokumentami określającymi charakterystyczne cechy takiego elementu. Wnioski w tego rodzaju opinii technicznej klasyfikują dany element jako wykonany prawidłowo lub nieprawidłowo. Poddaje się też dokumenty, na podstawie których dokonano oceny.
GŁÓWNA